Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

KONTAKTNÝ FORMULÁR

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa:

Obchodné meno: JUKOS, spol.s r.o.    

Sídlo: Administratívna budova PD Bežovce, 072 53 Bežovce                                         

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným              

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3299/V

IČO: 31 675 042

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Telefónny kontakt: +421 (0) 905 325 653            

Emailový kontak: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doručovacia adresa: Administratívna budova PD Bežovce, 072 53 Bežovce                 

 

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov oprávnený záujem.

 

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár umiestnený na webového sídla v sekcii Kontakt Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu a  za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe

 

Kategória dotknutých osôb: osoby, ktoré kontaktovali  Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh,  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaj.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu, poskytovateľ dátových služieb.

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt: orgány verejnej moci. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov  Prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári a poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

  1. Právo na prístup
  2. Právo na opravu
  3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
  5. Právo na prenosnosť
  6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
  8. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
  9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.

                                              

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.